Bộ đề Thi thử môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 các tỉnh

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

SỞ GD & ĐT THANH HÓA
THPT TĨNH GIA 2
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: Số báo danh:


Câu 1: Chất nào sau đây thuộc polisaccarit ? A. Saccarozơ. B. Fructozơ. C. Tinh bột. D. Glucozơ.
Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 3: Đun nóng este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được muối natri và ancol metylic.Tên gọi của X là ? A. propyl fomat. B. metyl axetat. C. etyl axetat. D. metyl propionat.


Câu 4: Khi thuỷ phân chất béo ta luôn thu được A. axit oleic. B. glixerol. C. axit stearic. D. axit panmitic.
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 12,95 gam este đơn chức X thu được 11,76 lít khí CO2 (đktc) và 9,45 gam H2O. Công thức phân tử của X là ? A. C3H4O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C2H4O2.


Câu 6: Tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là A. Tơ nitron. B. Tơ axetat. C. Tơ tằm. D. Tơ nilon-6,6.
Câu 7: Phản ứng nào sau đây chuyển glucozơ và fructozơ thành một sản phẩm duy nhất A. Phản ứng với Na. B. Phản ứng với dd AgNO3/NH3. C. Phản ứng Cu(OH)2, t°. D. Phản ứng với H2/Ni, t°.


Câu 8: Số liên kết peptit trong hợp chất pentapeptit là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 9: Cho 4,2 gam kim loại Mg tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít khí ở (đktc). Giá trị V là? A. 3,92 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 2,24 lít.
Câu 10: Cho m gam kim loại Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là? A. 19,2 gam. B. 16,0 gam. C. 9,6 gam. D. 12,8 gam.


Câu 11: Cho các chất: etyl axetat, etanol, glyxin, phenol, phenylamoniclorua, phenyl axetat. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là? A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 12: Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây? A. Lên men tạo rượu etylic. B. Tham gia phản ứng thủy phân. C. Tính chất của nhóm anđehit. D. Tính chất poliancol.


Câu 13: Chất có tính bazơ mạnh nhất là A. KOH. B. NH3. C. CH3NH2. D. C6H5NH2.
Câu 14: Phân tử saccarozơ được cấu tạo bởi? A. 1 gốc glucozơ và 1 gốc fructozơ. B. 2 gốc glucozơ. C. nhiều gốc fructozơ. D. 2 gốc fructozơ.

Đang tải...


Câu 15: Câu ca dao: ” Lúa chiêm lấp ló đầu bờ. Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên” Nói về hiện tượng nào sau đây ?

Các bạn tải trọn bộ tài liệu ở link bên dưới.

Link tải trọn bộ: Download

Video hướng dẫn tải tài liệu

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *