Đề cương ôn tập hè Toán lớp 6

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÈ TOÁN 6

I. SỐ HỌC

Bài 1: Tìm số tự nhiên x biết:
a) 123 – 5(x + 4) = 38 b) (3x – 24).73 = 3.73

Bài 2: Tìm số tự nhiên x biết nếu lấy nó chia cho 3 rồi trừ đi 4 sau đó nhân với 5 thì
được 15

Bài 3: Thực hiện phép tính, sau đó phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố.
a) 52:4.3 + 2.52 b) 5.42 – 18:32

Bài 4: Tìm x  N biết:
a) x 70 và x  84 và x > 8 b) 12 x và 25 x và 0 < x < 500

Bài 5: Tìm số tự nhiên x biết x < 200 và x chia cho 2 dư 1, x chia cho 3 dư 1, chia cho 5
thiếu 1, và chia hết cho 7.

Đang tải...

Bài 6: Thực hiện phép tính:
a) 80 – (4.5 2 – 3.2 3 )
b) 23.75 + 25.10 + 25.13 + 180
c) 2448: [119 -(23 -6)]

Bài 7: Tìm số tự nhiên x biết:
a) (2600 + 6400) – 3x = 1200; b) [(6x – 72):2 – 84].28 = 5628

Bài 8: Cho A = {8; 45} B = {15; 4}
a) Tìm tập hợp C các số tự nhiên x = a +b với a A và bB.
b) Liệt kê D = {x  N  x = a – b với aA và bB}
c) Liệt kê D = {x  N  x = a.b với aA và bB}
d) Liệt kê D = {x  N  a = b.x với aA và bB}

Bài 9: Cho A = 270 + 3105 + 150. Không thực hiện phép tính xét xem A có chia hết cho
2, 3, 5, 9 không ? Tại sao ?

Bài 10: Tổng sau đây là số nguyên tố hay hợp số ?
a) 2.3.5 + 9.31 b) 5.6.7 + 9.10.11

Bài 11: Điền vào dấu * để số * 5 * 1 chia hết cho tất cả các số 2,3,5,6,9.

Bài 12: Cho a = 45, b = 204, c = 126
a) Tìm ƯCLN(a,b,c) b) Tìm BCNN(a,b,c)

Bài 13: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 105m, chiều rộng 60m. Người ta trồng
cây quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một cây và khoảng cách giữa hai cây liên tiếp
bằng nhau. Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp. (biết khoảng cách đó là số
tự nhiên có đơn vị là m) khi đó tổng số cây trồng được là bao nhiêu ?

Bài 14: Số học sinh của một trường khoảng từ 200 đến 400 em. Khi sắp hàng 12, hang
15 và hàng 18 đều thừa 5 em. Tính số học sinh của trường đó.

Bài 15: Cho A = {70; 10}; B = {5; 14}. Viết tập hợp các giá trị của các biểu thức:
a) x + y với x  A và y  B b) x – y với x  A và y  B và x – y  N
c) x.y với x  A và y  B d) x: y với x  A và y  B và x: y  N

Bài 16: Cho P là tập hợp các số nguyên tố; A là tập hợp các số tự nhiên chẵn, B là tập
hợp các số tự nhiên lẻ.
a) Tìm giao của A và P, của A và B.
b) Biểu diễn quan hệ giữa các tập hợp P, N, N

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *