Tuyển chọn hệ thống bài tập trắc nghiệm Toán lớp 9 đầy đủ file word

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN.

Câu 1: Cho ∆MNP và hai đường cao MH, NK. Gọi (O) là đường tròn nhận MN làm đường kính. Khẳng định nào sau đây không đúng ?
A. Ba điểm M, N, H cùng nằm trên đường tròn (O).
B. Ba điểm M, N, K cùng nằm trên đường tròn (O).
C. Bốn điểm M, N, H, K không cùng nằm trên đường tròn (O).
D. Bốn điểm M, N, H, K cùng nằm trên đường tròn (O).


Câu 2: Đường tròn là hình:
A. không có trục đối xứng. B. có một trục đối xứng.
C. có hai trục đối xứng. D. có vô số trục đối xứng.
Câu 3: Khi nào không xác định duy nhất một đường tròn ?
A. Biết ba điểm không thẳng hàng. B. Biết một đoạn thẳng là đường kính.
C. Biết ba điểm thẳng hàng. D. Biết tâm và bán kính.

Câu 4: Cho đường thẳng a và điểm O cách a một khoảng 2,5 cm. Vẽ đường tròn tâm O, đường kính 5 cm. Khi đó đường thẳng a:
A. không cắt đường tròn (O). B. tiếp xúc với đường tròn (O).
C. cắt đường tròn (O). D. kết quả khác.

Câu 5: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông nằm ở:
A. đỉnh góc vuông. B. trong tam giác.
C. trung điểm cạnh huyền. D. ngoài tam giác.

Câu 6: Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 18; AC = 24. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó bằng:
A. 30. B. 20. C. 15. D. 15 .

Đang tải...

Câu 7: Cho (O; 1 cm) và dây AB = 1 cm. Khoảng cách từ tâm O đến AB bằng:
A. cm.
B. cm.
C. cm.
D. cm.

Câu 8: Cho đường tròn (O; 5). Dây cung MN cách tâm O một khoảng bằng 3. Khi đó:
A. MN = 8. B. MN = 4. C. MN = 3. D.kết quả khác.

Câu 9: Nếu hai đường tròn (O); (O’) có bán kính lần lượt là 5 cm và 3 cm và khoảng cách hai tâm là 7 cm thì hai đường tròn:
A. tiếp xúc ngoài. B. tiếp xúc trong.
C. không có điểm chung. D. cắt nhau tại hai điểm.

Câu 10: Trong các câu sau, câu nào sai ?
A.Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của nó.
B. Đường thẳng a là tiếp tuyến của (O) khi và chỉ khi đường thẳng a đi qua O.
C. Đường kính vuông góc với dây cung thì chia dây cung ấy thành hai phần bằng nhau.
D. Bất kỳ đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn.

Câu 11: Cho ∆ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Phát biểu nào sau đây đúng ?
Tiếp tuyến với đường tròn tại A là đường thẳng:
A. đi qua A và vuông góc với AB. B. đi qua A và vuông góc với AC.
C. đi qua A và song song với BC. D. cả A, B, C đều sai.

Câu 12: Cho (O; 6 cm), M là một điểm cách điểm O một khoảng 10 cm. Qua M kẻ tiếp tuyến với (O). Khi đó khoảng cách từ M đến tiếp điểm là:
A. 4 cm. B. 8 cm. C. 2 cm.
D. 18 cm.

Câu 13: Cho hình vuông MNPQ có cạnh bằng 4 cm. Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó bằng:
A. 2 cm. B. cm.
C. cm.
D. cm.

Câu 14: Đường tròn là hình có:
A. vô số tâm đối xứng. B. có hai tâm đối xứng.
C. một tâm đối xứng. D. không có tâm đối xứng.
Câu 15: Cho ∆ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Trung tuyến AM cắt đường tròn tại D. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai ?

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *