80 đề luyện thi THPT Quốc Gia môn Vật Lí đạt điểm 7

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

Câu 1: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với
phương trình uA = uB = acos50 πt (t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 1,5 m/s.
Trên đoạn thẳng AB, số điểm có biên độ dao động cực đại và số điểm đứng yên lần lượt là:
A. 9 và 10 B. 9 và 8 C. 7 và 8 D. 7 và 6
Câu 2: Một vật đồng thời tham gia hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha có biên độ
là A1 và A2 (với A2 = 5A1) thì dao động tổng hợp có biên độ là:
A. A1 B. 4A1 C. 6A1 D. A2
Câu 3: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Cho biết tại thời điểm t vật có li độ x = 2
5
cm đang
chuyển động theo chiều âm với vận tốc v = 8π cm/s. Biết thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí biên về vị trí


cân bằng là 0,25s. Biên độ dao động của vật là:
A. 6 cm B. 4 cm C. 5 cm D. 2 cm
Câu 4: Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì:
A. bước sóng tăng, tần số không đổi B. bước sóng và tần số đều tăng
C. bước sóng giảm, tần số thay đổi D. bước sóng và tần số đều không đổ
Câu 5: Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cường độ dòng điện trong mạch nhanh pha hơn
điện áp hai đầu mạch góc
3

thì:

A. mạch có tính cảm kháng B. mạch có tính dung kháng
C. chưa kết luận được D. mạch có tính cộng hưởng
Câu 6: Đặt điện áp u = U
2


cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở
thuần R = 100Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, dung kháng của tụ điện bằng 300Ω và cường độ dòng
điện trong mạch nhanh pha
4

so với điện áp u. Giá trị của L là:

A.

3
H B.

4
H C.

1
H D.

2
H

Câu 7: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với
tần số góc là:
A. ω = 2π
m
k
B. ω =
m
k
C. ω = 2π
k
m
. D. ω =
k
m

Câu 8: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m dao động điều hòa với biên độ A = 5cm. Động năng của
vật nặng ở vị trí có li độ x = 3cm là:
A. 8.10-2
J B. 800 J C. 16.10-2

Đang tải...

J D. 100 J
Câu 9: Chọn phát biểu đúng khi nói về dao động điều hòa của một vật:

Link tải trọn bộ ở dưới các thầy cô chú ý nhấn tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *