MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN MỚI NHẤT

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  
ĐẢNG BỘ XÃ NGHĨA TRUNG CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGHĨA TRUNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Nghĩa trung, ngày 13 tháng 11 năm2018
 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2018

Họ và tên: Trương Thị Tiểu Phong;   Ngày sinh: 13 tháng 11 năm 1988

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: Tổ trưởng tổ khoa học xã hội

Đơn vị công tác: Trường THCS Nghĩa Trung- Nghĩa Đàn- Nghệ An.

Chi bộ: Trường THCS Nghĩa Trung- Nghĩa Đàn- Nghệ An.

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

* Về tư tưởng chính trị

–  Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

– Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước

– Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đaị chúng.

* Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.

– Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.

  *Về ý thức tổ chức kỷ luật.

Link tải bản đầy đủ: http://123link.vip/BoDuFeJ

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *