Ngữ pháp môn Tiếng Anh lớp 8 mới thí điểm file word

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

UNIT 1.LEISURE ACTIVITIES

          * Verbs of liking + gerunds 🙁 Động từ + đuôi ING) Ve    * Verbs of liking + to – infinitives: ( Đ    (Động từ nguyên thể – Infinitives ( To + verb))  
  *Verbs of liking + V – ing.( động từ thêm ing)   We often use the – ing form after verb of liking and not liking. These verbs are like, love, enjoy, and hate ( not like ) Example : I like going to the cinema.                  She hates cleaning the floor.  

Nguyên tắc cách thêm đuôi ing sau Verb trong tiếng Anh 

Nguyên tắc thêm đuôi ing 1: Động từ tận cùng bằng e, ta bỏ e rồi mới thêm ing
Ví dụ:

take => taking
drive => driving


Nhưng không bỏ e khi động từ tận cùng bằng ee.
Ví dụ:

see => seeing
agree => agreeing


Nguyên tắc thêm ing 2: Động từ tận cùng bằng ie, ta biến ie thành ying.
Ví dụ:

die => dying
lie => lying


Nhưng động từ tận cùng bằng y vẫn giữ nguyên y khi thêm ing.
Ví dụ:

hurry => hurrying


Nguyên tắc thêm ing 3: Ta nhân đôi phụ âm cuối trước khi thêm -ing khi động từ một âm tiết tận cùng bằng “1 nguyên âm + 1 phụ âm”.
Ví dụ:

win => winning
put => putting


4.Nguyên tắc thêm ing 4: Trong trường hợp động từ có từ hai âm tiết trở lên, ta chỉ nhân đôi phụ âm khi dấu nhấn âm rơi vào âm tiết cuối cùng.
Ví dụ:

perˈmit => perˈmitting
preˈfer => preˈferring


Nhưng không nhân đôi phụ âm khi dấu nhấn âm không rơi vào âm tiết cuối.
Ví dụ:
open => opening
enter => entering

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý nhấn tải nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *